“สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย”
สถาบันฆราวาสผู้รับการเจิมถวายตัว
(
SECULAR INSTITUTE OF CONSECRATRED LIFE)

ตั้งขึ้นตามจิตตารมณ์ของพระสังฆธรรมนูญ PROVIDA MATER ECCLESIA ของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่  12   ฉบับวันที่   2 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1947  โดยคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร  บาทหลวงคณะซาเลเซียน  ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย     ได้รับอนุมัติจากกรุงโรมให้เป็นสถาบันฆราวาสผู้รับการเจิมถวายตัว และได้รับการรับรองเป็นทางการจากพระศาสนจักรท้องถิ่น     อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1954