1. บ้านดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

องค์อุปถัมภ์ ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์


โรงเรียนพระแม่มารี (สาทร)

ที่อยู่ 247  ถนนจันทน์ 27  ทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2674-9451-2

โทรสาร 0-2674-8170

2. บ้านแม่พระสายประคำ

องค์อุปถัมภ์  แม่พระสายประคำ

ที่อยู่ 247  ถนนจันทน์ 27  ทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 09-5216-3445

3. บ้านพระแม่มารี ราชบุรี

องค์อุปถัมภ์   แม่พระองค์อุปถัมภ์

ที่อยู่ 232 หมู่ 10 ตำบลแพงพวย  อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

โทรศัพท์ 0-3236-5318

โทรสาร 0-3236-5318

4. บ้านวันทามารีอา ปราณบุรี

องค์อุปถัมภ์   พระวิสุทธิวงศ์

ที่อยู่ 52/144 หมู่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ 0-3254-0167, 0-3263-1778

โทรสาร 0-3254-0167