Site Loaderวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 สมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ร่วมงานวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้ามีการรับฟังการบรรยาย เรื่อง Prophetic Role of Religious Life โดย Sr. Judette Gallares, RC (Cenacle Sister) จากนั้นเป็นพิธีเสกเทียน และต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และร่วมยินดีกับผู้ฉลอง 25 ปี 50 ปี 60 ปี ชีวิตนักบวช โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยในในพิธีบูชานี้น้องๆ ผู้ฝึกหัดของเราได้เป็นคณะขับร้อง ร่วมกับผู้ฝึกหัดคณะภคินีพระหฤทัยฯ


วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ